Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

Organisatie

Kerntaak van het Bestuur:

1.  Draagt zorg voor dat er kan worden getraind en gevoetbald .
2. Benoemt commissies en functionarissen welke de verantwoordelijkheid   krijgen over een toegewezen beleidsgebied. Dit kan ook zijn voor tijdelijk doelen bv. Verbouwingscommissie en jubileumcommissie. 
3. Informeert en betrekt de leden tijdig bij de uitvoering van alle verenigingsactiviteiten .

Bestuursvergaderingen

Het algemeen bestuur vergadert ongeveer 1 x per maand. Het hoogste orgaan binnen de vereniging vormt de algemene leden-vergadering. Deze vergadering wordt minimaal 1 x per jaar gehouden.

Contact
Het bestuur is te bereiken op het e-mailadres bestuur@fcwolvega.nl

Functie Naam
Voorzitter Germ Jan de Jong
Penningmeester Jelle Hof
Secretaris Alfred Tros
Voetbaltechnische zaken Peter van Huizen
Kantine & voetbaltech zaken Robert Ensing
Communicatie & PR Gertin Schraa
Vrijwilligerszaken Johan Miedema
Sponsoring Jan Maarten Lamsma
Jeugdzaken Saira de Ruiter
Project “verbouwing kantine” Arjen vd Berg
   

Germ Jan de Jong
Voorzitter
Taken:
1. Geeft leiding en houdt toezicht op het verenigingsleven.
2. Draag zorg voor de naleving van de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging, voorschriften van de KNVB en andere wetten , bepalingen en reglementen van officiële instanties (overheid).
3. Leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering(ALV).
4. Voerthet in de ALV bepaalde verenigingsbeleid uit met de overige bestuursleden en commissies.
5. Laat zich gevraagd en ongevraagd informeren door commissies, leden en vertrouwenscontactpersoon (VCP).
6. Officieel woordvoerder van de vereniging naar de KNVB ,overheid, Stichting Sportpark Molenwiek en vriendenclub FC Wolvega .
7. Draagt zorg voor een goed en snelle informatievoorziening vanuit het bestuur naar de  leden.
8. Vertegenwoordigt de seniorencommissies bij de bestuursvergaderingen.
9. Aanspreekpunt binnen het bestuur van de vertrouwenspersoon.

Jelle Hof
Penningmeester
Taken:
1. Beheert de financiële middelen van de vereniging.
2. Draagt zorg voor inning van contributies en overige inkomsten.
3. Draagt zorg voor een deugdelijk administratie van alle inkomsten en uitgaven.
4. Brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering van het beheer van de geldmiddelen en het indienen van een begroting voor het komende jaar.
5. Geeft de kascommissie inzage in de financiële administratie en verstrekt alle gewenste informatie.
6. Draagt zorg voor een goede ledenadministratie, alsmede met de hieruit voortvloeiende  activiteiten inzake jubilea van leden.
7. Verzorgt de mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden aan de Kamer van Koophandel.
8. Adviseert de sponsorcommissie inzake sponsorcontracten.
9. Adviseert de  kantinecommissie inzake inkoop en verkoop.

Alfred Tros
Secretaris
Taken
1. Fungeert als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de verenigingspost naar functionarissen en commissies.
2. Behandelen van ingekomen stukken.
3. Voert de correspondentie van de vereniging.
4. Verzorgt de agenda en vergaderstukken ten behoeve van de algemene ledenvergadering en bestuursvergaderingen.
5. Archiveert en beheert de officiële stukken van de vereniging zoals statuten, huishoudelijk reglement, hypotheek stukken en contracten.
6. Brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering over het afgelopen verenigingsjaar.
7. Neemt kennis van voorschriften van de KNVB en wetten en verordeningen van de overheid.
8. Onderhoudt contacten met KNVB , overheid, Stichting Sportpark Molenwiek en de vriendenclub FC Wolvega.
9. Vertegenwoordigt het wedstrijdsecretariaat, scheidsrechtercommissie en de coördinator vrijwilligers in het bestuur.
10. Bewaakt de uitvoering van werkzaamheden bij het wedstrijdsecretariaat, scheidsrechtercommissie en de coördinator vrijwilligers.

Peter van Huizen
Wedstrijdsecretaris & voorzitter Technische Commissie
Taken:
1. Is samen met het Wedstrijdsecretariaat en de Scheidsrechters Commissie verantwoordelijk voor:

 • coördineren van alle wedstrijdzaken.
 • contacten met de KNVB m.b.t. competitie zaken en wedstrijdzaken.
 • aanstellen, opleiden en begeleiden van scheidsrechters.

2. Is samen met de Technische Commissie verantwoordelijk voor:

 • correcte uitvoering van het technisch (jeugd) beleidsplan.
 • aanstellen van trainers.
 • indelingen van de teams.

Robert Ensing
Kantinebeheer & voorzitter Technische Commissie
Taken:
1. Draagt zorg van een correcte exploitatie van de kantine:

 • ordentelijke administratie.
 • handhaving van de hygiënecode en horecawet.
 • vaststelling van het assortiment en bijbehorende tarieven.
 • vaststelling van openings- en sluitingstijden.
 • vaststellen dienstrooster.
 • onderhoud en schoonmaken kantine.
 • informeren en opleiden van nieuwe vrijwilligers.

2. Is samen met de Technische Commissie verantwoordelijk voor:

 • correcte uitvoering van het technisch (jeugd) beleidsplan.
 • aanstellen van trainers.
 • indelingen van de teams.

Gertin Schraa
Communicatie & PR
1. Het onderhouden en ontwikkelen van de informatievoorziening naar de leden.
2. Draagt, i.s.m. sponsorcommissie,  zorg voor sponsoruitingen op de verschillende clubmedia.
3. Draagt zorg voor plaatsing van informatie op de website en social media en nieuwsbrieven welke wordt aangeleverd door het bestuur en/of commissie van de vereniging.
4. Draagt zorg voor dat aangeleverde informatie voldoet aan de gedragscode van de vereniging.

Johan Miedema
Vrijwilligerszaken & onderhoud
Taken:
1. Draagt, i.s.m. de afdelingen, zorg voor het werven van vrijwilligers.
2. Draagt, i.s.m. de afdelingen, zorg voor actuele taak en functiebeschrijvingen van afdelingen,commissies en functionarissen.
3. Adviseert het bestuur in alle vrijwilligerszaken.
4. Bewaakt de noodzakelijk scholingen van vrijwilligers.
5. Draagt, i.o.m. wedstrijdsecretariaat, zorg voor het speelklaar maken van de speelvelden voor alle voetbalwedstrijden.
6. Draagt zorg voor het schoonmaken van de kleedkameraccommodatie.
7. Draagt zorg voor bemensing van de buitenploeg.8. Draagt zorg voor papiercontainer.

Jan Maarten Lamsma
Sponsoring
Taken:
1. Draagt zorg voor de samenstelling van sponsorpakketten.
2. Draagt zorg voor actieve werving van sponsoren.
3. Onderhoud contacten met sponsoren.
4. Organiseert, i.s.m. activiteitencommissie, activiteiten voor (potentiele)sponsoren.
5. Draagt, i.s.m. communicatiecommissie, zorg voor naamsbekendheid van sponsoren voor zowel binnen als buiten de vereniging .
6. Draagt zorg voor plaatsing reclame uitingen op het sportpark.
7. Draagt, i.s.m. kledingcommissie, zorg voor teamkleding.

Saira de Ruiter
Jeugdzaken
Taken:
1. Draagt zorg voor een goede opvang en voldoende informatie en begeleiding van nieuw leden, ouders en vrijwilligers.
2. Draagt zorg voor teambegeleiding voor aanvang seizoen.
3. Draagt zorg voor informatie en begeleiding teambegeleiding.
4. Draagt, i.s.m. Hoofd jeugdopleidingen, zorg voor periodieke contacten met teambegeleiding en ouders/verzorgers van jeugdleden.
5. Draagt zorg voor dat ouders/verzorgers tijdig worden geïnformeerd over hun kinderen betreffende aanhoudende problemen conform een protocol . In overleg met de ouders worden maatregelen genomen.
6. Draagt zorg voor periodieke jeugdactiviteiten
7. Draagt zorg voor inname en uitgifte teamkleding.
8. Draagt, i.o.m. Commerciële zaken, zorg voor het herstel en vernieuwing van teamkleding.
9. Draagt zorg voor richtlijnen/protocol hoe om te gaan met de verstrekte teamkleding.

Arjen vd Berg
Projectleider ‘verbouwing kantine’