Sportpark Molenwiek
Kruistraat 3-50561 – 614 807
8471 HH Wolvegainfo@fcwolvega.nl

 

 

 Namens het bestuur van vv FC Wolvega roep ik alle leden op voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op:

 

Woensdag 7 oktober 2020

In verband met Corona vindt de vergadering plaats d.m.v. een videoverbinding via Microsoft Teams.  U kunt zich aanmelden om de ALV bij te wonen via bestuur@fcwolvega.nl. (hierna zult u de link tot de ALV ontvangen)

Aanvang om 20.00 uur (inloggen vanaf 19:45 uur)

 

 

Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering met in achtneming van art.17 e.v. van de statuten.

 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda 

 2. Vaststelling notulen ALV 11 oktober 2019  

 3. Ingekomen stukken / mededelingen 

 4. Vaststelling algemeen en financieel jaarverslag seizoen 2019/2020 
  a. Toelichting en vragen 
  b. Verslag kascommissie en voorstel tot verlenen decharge 
  c. Benoeming kascommissie 
  d. Vaststelling contributie seizoen 2020/2021 
  e. Vaststelling begroting seizoen 2020/2021 

  PAUZE
   

  5. Samenstelling en taakverdeling bestuur 

  Benoeming nieuwe bestuursleden 
  Jeugdzaken: Marieke Osinga 
   
  Aftredend en niet herkiesbaar 

  Secretaris: Alfred Tros
  Technische Zaken: Robert Ensing
  Accommodatiezaken: Arjan vd Berg

  Bestuurssamenstelling seizoen 2020/2021 
  Germ Jan de Jong: voorzitter 
  Jelle Hof: penningmeester 
  Vacant: secretaris 
  Gertin Schraa: vice-voorzitter/communicatie/activiteiten 
  Jostijn Punter: kantine/accommodatie 
  Anja Veldhuizen: 2e secretaris 
  Jan Maarten Lamsma: sponsorzaken 
  Marieke Osinga: jeugdzaken 
  Vacant: technische zaken 
   

 5. Rondvraag en sluiting