OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 23 NOVEMBER 2016

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERINGfavicon

Het bestuur van de vv FC Wolvega roept al haar leden op voor het bijwonen van een
Algemene Ledenvergadering op

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2016

in het clubgebouw ”Het Wolvennest”, Kruistraat 3, te Wolvega

Aanvang 20.00 uur

(kantine is open om 19.30 uur. De koffie staat klaar!)

Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering met in acht neming van art.17 e.v.
van de statuten.

Agenda

a. Opening
b. Vaststelling Agenda
c. Bespreking en vaststelling verslag ALV gehouden op 14 / 09 / 2016
d. Bestuursverkiezing
e. Organisatie acties
f. Rondvraag / w.v.t.t.k.
g. Sluiting

Verslag ALV d.d. 14 september 2016 op te vragen via mail: berry.eugenie@home.nl.

Hopend velen van u te kunnen begroeten.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bestuur v.v. FC Wolvega
Berry Oosterhof, secretaris.
(bestuur.fcwolvega@gmail.com)

Bijlage bij punt d. Bestuursverkiezing, kandidaat bestuursleden en hun beoogde functie.

image bestuursmodel-concept-6-11-16