Ledeninfo

Met deze voorlichting proberen wij u een eerste indruk van onze voetbalclub te geven.

De informatie betreft onze jeugdafdeling. Op de verschillende tabbladen vindt u diverse informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze jeugdcommissie.

fcwolvega.jeugd@gmail.com

AANMELDEN

Jongens en meisjes kunnen vanaf hun vierde jaar starten met voetbal.

Dan heten ze kabouter. Dit zijn de leeftijden van 4 tot 6 jaar.

Daarna heten ze pupil. De pupillen worden verdeeld in drie categorieën, te weten:

 

F-pupillen

E-pupillen

D-pupillen

  6 –  8 jaar

8 – 10 jaar

10 – 12 jaar

*

 

Daarna worden de spelers junioren genoemd.
Ook deze groep is weer onder te verdelen in drie categorieën, nl:

C-junioren

B-junioren

A-junioren

12 – 14 jaar

14 – 16 jaar

16 – 18 jaar

*

 

*In alle gevallen telt 1 januari als peildatum.

Vervolgens komen de spelers terecht bij de senioren, die geen verdeling kennen.

Wel kunnen de spelers kiezen uit onze zaterdag- of zondagafdeling.

Alle jeugdteams spelen op zaterdag, een enkele keer echter door de week.
Bij de jeugd werken we met een jeugdbeleidsplan, opgezet door het jeugdbestuur.
De pupillen vallen onder de pupillencommissie die tevens vertegenwoordigd is in het jeugdbestuur.

Wat proberen we te bereiken?

Regel 1 is dat iedere speler tot zijn/haar persoonlijke spelbelevenis moet komen bij FC Wolvega.

Daarnaast moet hij/zij zijn/haar verantwoordelijkheden nemen daar waar nodig is. Ook de ouders hebben hierin een belangrijke rol. Zie hiervoor verderop. Ook willen we dat het voetballen tot op latere leeftijd een plaats blijft houden (als speler, coach, scheidsrechter, trainer of kaderlid)

Hoe gaat de procedure verder na de aanmelding?

Tijdens het eerste contact wordt een proefperiode om mee te trainen afgesproken.

Veelal traint uw zoon/dochter dan al mee met de ploeg waar hij/zij bij wordt ingedeeld.

Na de proefperiode meldt u uw zoon/dochter telefonisch definitief aan.

In de dagen daarna krijgt u een aanmeldingsformulier in de bus. Dit formulier dient u zo snel mogelijk bij de ledenadministrateur in te leveren.

Tegelijkertijd met het aanmeldingsformulier wordt u verzocht een handtekening te plaatsen voor automatische incasso van de contributie.

Uw zoon/dochter krijgt vervolgens een lidnummer en is pas dan speelgerechtigd. Ook krijgt u vanaf dat moment de nieuwsbrief.

Via de leiding van het team waar uw zoon/dochter bij is ingedeeld volgt voortaan de meeste informatie. Overigens moet ook het eventueel opzeggen (hopelijk over heel veel jaren) schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie!

Wij wensen uw zoon/dochter veel voetbalplezier bij FC Wolvega!

Opgave bij Meine Bosma:   meine-bosma@hetnet.nl   / telefoon 0561 – 616747

 

Wat mag u o.a. van FC. Wolvega verwachten?
– Na een proefperiode van 2 à 3 weken wordt uw zoon/dochter ingedeeld in één van onze teams;
– Dit is wel afhankelijk van de mogelijkheden binnen onze teams op dat moment;
– Uw zoon/dochter krijgt iedere week minimaal 1 uur training;
– Nagenoeg iedere zaterdag voetbalt uw zoon/dochter in competitieverband;
– In de winterperiode wordt voor onze pupillen een onderling zaalvoetbaltoernooi georganiseerd;
– Tevens is tijdens de winterstop de training in de zaal.

We verwachten o.a. van u dat
– uw zoon/dochter zich correct gedraagt ten opzichte van de teamgenoten, leiding, trainers, tegenstanders etc. Kortom: iedereen in zijn/haar waarde laten;
– uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de trainingen en wedstrijden;
– u tijdig afzegt bij ziekte of afwezigheid;
– u zich als vrijwilliger inzet voor de club (zie hiervoor het inlegvel);
– u af en toe bij uitwedstrijden rijdt;
– u een positieve houding heeft t.o.v. uw zoon/dochter én het team waarin hij/zij speelt.

Tenue
FC Wolvega speelt in een paars shirt (witte boorden), witte broek en paarse kousen. Verder zijn scheenbeschermers verplicht!

Contact
Hoe onderhouden we de contacten met onze leden?
In oktober wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De leid(st)ers onderhouden de directe contacten betreffende de wedstrijden en/of activiteiten, met (de ouders van) onze jeugdleden.

Onze website is www.fcwolvega.nl waar veel informatie over de vereniging opstaat.

Naast de contributie incasseren wij, in voorkomende gevallen, automatisch van u als lid:
A) Boetes en overige kosten opgelegd door de KNVB, in de breedste zin van het woord;
B) Kosten welke voortvloeien uit individueel / collectief gepleegde vernielingen aan FC eigendommen;
C) Kosten welke voortvloeien uit individueel / collectief gepleegde vernielingen aan eigendommen van derden bij, na of voor, externe voetbalactiviteiten;
D) Kosten van reparatie(s) aan en vermissing van door FC beschikbaar gestelde wedstrijd- / trainingskleding;
E) Administratieve kosten, indien niet tijdig aan de statutair gestelde verplichtingen wordt voldaan;
F) Overige kosten van niet onder A t/m D genoemde zaken, welke de voetbalsport in het algemeen en de FC in het bijzonder In diskrediet kunnen brengen.
Doorberekening van kosten, van het onder E en F gestelde ter beoordeling van het bestuur.

Na de algemene ledenvergadering in oktober worden de contributies voor het lopende seizoen vastgesteld.
Voor het seizoen 2016 – 2017 zijn dat de volgende bedragen.

Voor 2016/2017 geld de volgende contributie per jaar : (Termijn x4)

Kabouters (4-6 jaar) €80,-
<7 jaar €100,-
JO-9 €135,-
JO-11 €145,-
JO-13 €155,-
JO-15 €165,-
JO-17 €175,-
JO-19 €190,-
Senioren €240,-
Niet spelende leden €115,-
Kaderleden spelend
Kaderleden niet spelend
Donateurs

Uiteraard betaalt u als uw zoon/dochter later in het seizoen lid wordt niet het volledige bedrag, maar na rato van de aanmelddatum t/m.30 juni 20##.
Bij drie leden uit een huishouding dan een contributiekorting van 25% voor het jongste lid.
Vier en meer leden uit een huishouding voor het 4e lid en meer vrijstelling van contributie.

Naast trainingen en wedstrijden houden we onze pupillen ook met andere voetbal-activiteiten bezig. Hieronder volgen enkele activiteiten. Winterstop, december t/m februari * Onderling zaalvoetbaltoernooi * St. Nicolaasfeest voor F- en E-pupillen * Feestavond * Voetbalclinic Tweede Paasdag * Eieren zoeken voor F- en E-pupillen * Speurtocht voor de D-pupillen Seizoenafsluiting * Slotdag F-pupillen naar pretpark Duinenzathe”